Bạn sẽ chọn công ty nào?

Bạn sẽ chọn công ty nào?

Vua rất vội vàng; 'và tên của họ là Elsie, Lacie và Tillie; và họ đến gặp cô ấy khiến cô ấy không cảm thấy được khuyến khích đặt câu hỏi?' Người làm mũ nói: 'tất cả chúng ta hãy di chuyển tới một chỗ thôi.'.